Wspólne wysłuchanie publiczne z Komisją Transportu i Turystyki (art. 51) w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”: formy finansowania, priorytety, efekty synergii między sektorami. Pierwszy panel dyskusji cz.I fundusze unijneEksperci Komisji: Część źródeł finansowania z rynku europejskiego nie jest wykorzystywana. W obliczu kryzysu rynek ten się złamał. Obligacje projektowe są potrzebne, gdyż coraz trudniej jest uzyskać dostęp do finansowania i uzyskać pożyczkę na rynku jak i otrzymać dostęp do rynku obligacji. Potrzeba dużego kapitału, żeby uzyskać wymagany rating. Koszty zdobycia dofinansowania są coraz wyższe. Chodzi o dostęp do istniejącego na rynku kapitału, który nie jest wykorzystywany tak , aby zapewnić długofalowe finansowanie przy niskim oprocentowaniu. Należy obniżać koszty długofalowe, ale przede wszystkim koszty początkowe. Problemy inwestorów są dobrze rozumiane przez rynek. Trzeba tak zarządzać środkami, by jak najszybciej stworzyć strukturę transportową i energetyczną. Brakuje odpowiednich ludzi do realizacji transakcji. Potrzebne są kredyty ukierunkowane na konkretne projekty oraz zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo finansowania w każdych warunkach. Transakcje podzielone są na segmenty niższego i wyższego ryzyka. Przetargi publiczne nie sprawdzają się jeśli chodzi o finansowanie z obligacji projektowych. Dostępna jest ogromna liczba projektów, ale trzeba zapewnić udział inwestorów, którzy będą chcieli zainwestować w obligacje projektowe. Potrzebne jest przyśpieszenie finansowania rynku handlu obligacjami projektowymi.

Rada Europejskich Regulatorów Energii: Regulatorzy odgrywają bardzo ważną rolę. W przeszłości infrastruktura energetyczna była finansowana przez abonamenty odbiorców energii elektrycznej. Należy dążyć do bezpiecznego i zdekarbonizowanego rynku energetycznego. Trzeba ułatwić dostęp do kapitału. Środki w wysokości 9,1 mld € nie są wystarczające biorąc pod uwagę planowane inwestycje w infrastrukturę energetyczną. Koszty infrastruktury powinny być podzielone sprawiedliwie. Często zdarza się, że projekty dające duże korzyści, nie dają spodziewanych efektów gdyż jest za mało obywateli z nich korzystających. Większość kosztów ryzyka projektów może być pokryte z opłat za taryfy. Inwestycje prowadzone za wolno powodują zmniejszenie zysków. Trzeba wysyłać bodźce mające na celu stymulowanie projektów. Ramy regulacyjne musza dawać bodźce inwestycjom. Każdy projekt musi zostać fachowo oceniony, aby ułatwić wybór projektu zasługującego na realizację. Proces decyzyjny musi być przejrzysty. Kryteria określania priorytetów projektowych muszą być jasne. Projekty dochodowe nie powinny dostawać wsparcia.

Ekspert Komisji: Jest kilka projektów z finansowaniem prywatnym (umowy partnerskie).Ryzyko w projektach zostanie rozłożone na zarządzających siecią. W ramach koncesji dostępne jest finansowanie prywatne, któremu towarzyszą subwencje. W przypadku umowy partnerskiej wszystkie zobowiązania są spłacane z funduszy własnych podczas trwania umowy, a ryzyko pozostaje po stronie sektora publicznego. Należy przenieść część ryzyka na sektor prywatny. Zobowiązania są rozłożone na cały okres trwania projektu. Projekty są pozycjonowane w ramach kryterium wyników.

I. Ayala Sender : Potrzeba przeanalizować jakie środki są dostępne na rynku? Na jakie kwoty w finansowaniu prywatnym możemy liczyć. Trzeba stworzyć odpowiedni zasób kapitału. Należy jak najszybciej stworzyć infrastrukturę energetyczną w celu wykorzystania takich nowości jak , samochody elektryczne. Mamy do czynienia z rosnącym rynkiem. Istotne są efekty mnożnikowe z różnych rodzajów partnerstwa. Prace budowlane muszą być przyśpieszone.

D. Riquet: Musi być jasność projektów i procesów pomiędzy operatorami zarządzającymi infrastrukturą energetyczną i światem finansów. Trzeba jasno wytłumaczyć operatorom naturę danej operacji i stosunek pomiędzy finansowaniem publicznym i prywatnym. Istotne jest też oszacowanie stopy wyniku i zysku. Dla partnerów prywatnych najważniejsze są jak najwyższe zyski i dobre wyniki. Taka sytuacja dotyczy zarówno koncesji jak i umów partnerskich. Trzeba znaleźć sposób na oszacowanie wartości projektu i jego spodziewanego wyniku.

A.I.Valean: Istotne byłoby przeanalizowanie czy systemy finansowania, o których mówimy będą się sprawdzały i czy inwestorzy prywatni będą chcieli finansować infrastrukturę. Często prywatne środki nie trafiają do projektów w których jest udział finansowania publicznego. Czy jest szansa na efekt dźwigni? Prywatni inwestorzy powinni z tych rozwiązań korzystać by finansować infrastrukturę. Na liście projektów powinny być projekty zarówno komercyjne jak i niekomercyjne. Pozycja na liście może wpłynąć na postrzeganie projektu.

A. Cancian: Potrzeba jasnych projektów z przejrzystym biznesplanem, w których jasna będzie stopa zwrotu. Nie można rozdawać pieniędzy. Musimy racjonalizować schemat postępowania. Partnerstwa publiczno-prywatne są bardzo pożądane. Obligacje projektowe są bardzo ważnym elementem.

Z. Mazej Kukovic: Inwestycje i tworzenie infrastruktury są bardzo ważne gdyż przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy. W ten sposób wnosimy dodatkową wartość w różnych sektorach. Trzeba się zastanowić, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury. Czy tylko paliwa kopalne i źródła odnawialne będą kwalifikować się do otrzymania finansowanie?

H. Hartung: Należy się zastanowić jaki udział w całej infrastrukturze powinny mieć projekty finansowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwa publiczno-prywatne będą trudnym doświadczeniem. Mamy Centrum Wsparcia Partnerstw Publiczno-Prywatnych.