Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich oraz uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 cz.II fundusze unijneR.Manner: Wydaje się, że implementacja celów środowiskowych do innych polityk nabrała w ostatnim czasie przyśpieszenia, czego dowodem jest charakter aktów prawnych przesyłanych z Komisji do Parlamentu. Stanowione prawo już samo w sobie jest materią skomplikowaną, jednak jego upraszczanie powinno mieć zastosowanie tylko tam, gdzie jest to w sposób niezbędny konieczne.

S.Hassi : Omawiane sprawozdanie definiuje problem w sposób pełny, bowiem odnosi się do takich celów jak ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, czyli dwóch kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu. Jeżeli tzw. uczestnictwo publiczne projektów środowiskowych ulegnie wzmocnieniu, automatycznie rosną też szanse na powodzenie realizowanych przedsięwzięć.

Komisja Europejska: Wdrażanie mechanizmu mainstreamingu w kwestii ochrony środowiska to w tej chwili działanie priorytetowe dla całej Komisji. Uproszczenie procedur dla beneficjentów oraz włączenie do sprawozdania kwestii związanych z ochrona bioróżnorodności należy odczytać za krok w dobrym kierunku. Skupienie się na przesłaniu tematycznym, które jest ustalony w celach każdego projektu przyczyni się do tylko do ponownego otwarcia dyskusji, gdzie nie istnieje już żadne pole do ustępstw. Przepisy muszą być jak najprostsze, jednak nie mogą one pozbawić Komisji funkcji kontrolnych w stosunku do poszczególnych funduszy unijnych oraz projektów.

Sprawozdawczyni S.Auconie: Trzeba pamiętać, że to właśnie fundusze budują najlepszy wizerunek Unii wśród obywateli, dlatego też ich absorpcja musipozostawać na jak najwyższym poziomie.