Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) fundusze unijneSprawozdawca K.Kadenbach: Przygotowywana reforma WPR jest szansą na wprowadzenie różnych, ważnych uregulowań prawnych. Dotychczasowy krajobraz wiejski musi zostać utrzymany w obecnym kształcie. Przyjmowane ustawodawstwo musi przynieść realną korzyść nie tylko dla rolnictwa, ale również dla środowiska. Trzeba promować zrównoważone gospodarowanie, które łączy produkcję rolną z troską o poszanowanie bioróżnorodności (ekologizacja rolnictwa). Wszelkie strategie muszą zostać włączone do programów pomocowych, gdyż w przeciwnym razie w państwach członkowskich nie będzie środków na ich realizację. Zadaniem polityki zrównoważonego rozwoju jest nie tylko wspieranie produkcji rolnej, ale ogólna troska o obszary wiejskie postrzegane jako pewne całości. Szczególnie ważne jest tu modernizowanie istniejącej infrastruktury, powstrzymywanie tendencji emigracyjnych oraz dbanie, aby miejscowa ludność nie czuła się wykluczona ze społeczeństwa informacyjnego. To wszystko powinno być połączone z odpowiednią polityką leśną i skuteczną ochroną zwierząt.

R.Morkunaite-Mikuleniene: Współczesne obszary wiejskie borykają się głównie z problemem demograficznym, gdzie ludzie wyprowadzają się głównie do ośrodków miejskich. Jest to ogromne zadanie dla całej Wspólnoty w jaki sposób tą niekorzystną tendencję powstrzymać. Rolnictwo ekologiczne przynosi wieloaspektowe korzyści, jednak ważne jest uszanowanie miejscowych tradycji rolniczych – ludzie powinni mieć wybór co do sposobu gospodarowania. Przy okazji zmian w WPR warto też więcej uwagi poświęcić obszarom chronionym.

R.Manner: Część unijnych inicjatyw dotyczących terenów wiejskich idzie zbyt daleko. Przykładem tego może być np. rekrutacja lekarzy dla wiejskich społeczności, która może być refinansowana z jednego z  funduszy unijnych dedykowanego wsi. Do WPR należy włączyć leśnictwo, zaś w przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania – musi zostać zachowane kryterium biofizyczne.

O.Rossi: Na terenach wiejskich powinny być rozwijane usługi, nie związane z działalnością rolniczą.

Komisja Europejska: Polityka rozwoju obszarów wiejskich musi wpisywać się w strategię Europa 2020, a szereg zapisów zaproponowanych przez sprawozdawcę będzie służyło realizacji głównych założeń. Podstawowym celem jest dostosowanie rolnictwa do celów gospodarki niskoemisyjnej, poprzez redukcję efektu cieplarnianego o 20 %, zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20 % i redukcja kosztów o 20 %. W kontekście rozwoju terenów wiejskich najbardziej znaczącym priorytetem będzie dywersyfikacja produkcji rolnej. Dla każdego obszaru powinna zostać stworzona odrębna strategia, identyfikująca jego potrzeby.