Przepisy szczegółowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia " oraz uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 fundusze unijneSprawozdawca M.Pirillo: W propozycji Komisji opisana jest nowa polityka regionalna, gdzie środowisko i rozwój jest ważnym elementem strategii „Europa 2020″. Propozycja Unijnego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym przeznaczone jest tylko 6% na działania dostosowawcze do zmian klimatycznych jest niewystarczające, biorąc pod uwagę ambitny cel, który postawiła sobie UE. Poprawka dotycząca zwiększenia tej wartości do 10%, wydaje się iść w dobrym kierunku. Większość złożonych poprawek dotyczy wskaźników z tzw. grupy EFRR. Środki powinny doprowadzić do inwestycji promujących wzrost i zatrudnienie.

P.Ayuso: Prezentowane przepisy stanowią bardzo ambitny instrument, który powinien zostać utrzymany. Zwiększenie środków do 10% nie jest niewskazana. Wspólne wskaźniki powinny być dobrze zdefiniowane, natomiast aby je utrzymać, należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, łącznie z kosztami.

R.Manner: Podniesienie wskaźnika z 6% do 10% nie jest dobrym rozwiązaniem. Lista tematów nie powinna być nadmiernie rozszerzana.

N.Chrysogelos: Sprawozdanie w sprawie EFRR powinno zawierać bardziej ambitne cele. Odsetek finansowania na rzecz ochrony bioróżnorodności powinien odpowiadać strategii „Europa 2020″, zatem rozdział 3 nie może zabraniać podejmowania nowatorskich inicjatyw w zakresie transportu, czy odbudowy bioróżnorodności. W kontekście walki ze zmianami klimatycznymi należy kłaść większy nacisk na oszczędności energetyczne oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

P.Liese: Kwestia zrównoważonej turystyki powinna być priorytetem dla Komisji i należy to zapisać w przedłożonych przepisach.

S.Auconie: Sześcioprocentowy próg finansowy powinien zostać utrzymany. W ustępie 3 należy wykreślić fragment mówiący o tym, że inwestycje w tzw. usługi podstawowe mają być zakazane. W większym stopniu niż do tej pory, warto promować samochody elektryczne, zaś sport w kontekście Traktatu z Lizbony jest narzędziem realizacji poprawy zdrowia publicznego i dlatego powinno to być tematem do dalszej debaty.

M.Pirillo: Omawiane przepisy wymagają dużego zaangażowania wszystkich stron i pełnego otwarcia na kolejne etapy dyskusji.