Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej cz.II fundusze unijneDyskusja na temat funduszy unijnych wspierających rolnictwo:

P.Liese: Warto się zastanowić, czy tzw. odłogowanie w celach ekologicznych służy zachowaniu bioróżnorodności i czy jest korzystne dla małych producentów rolnych. Zmiany w płatnościach bezpośrednich muszą być włączone w WPR, zaś cała produkcja rolna powinna być objęta systemem zachęt finansowych.

Ch.Klass: Europejskie rolnictwo jest bardzo różnorodne i nie da się dla niego ustalić jednolitych i sztywny ram działania. Wszystkie dopuszczone mechanizmy muszą mieć charakter elastyczny, tak aby można je było dopasować chociażby do specyfiki danego gruntu, klimatu oraz sposobu produkcji.

M.McGuinness: Pomysł odłogowanie tak dużej ilości gruntów na pewno nie zyska szerokiego poparcia. Niewykorzystane środki na ekologizację produkcji rolnej przez jednego wytwórcę, powinny mieć możliwość zagospodarowania przez innych rolników. Za podstawową przesłanką reformy WPR należy przyjąć zasadę
rozdzielenia płatności od produkcji.

H.Schnellhardt: Dziesięcioprocentowy próg odłogowania gruntów jest nie do przyjęcia, ponieważ Europa potrzebuje ziemi do produkcji żywności. Prawodawstwo w zakresie używania środków roślin jest dobre i nie należy go modyfikować. Wprowadzenie zbyt skomplikowanych przepisów będzie prowadzić do sytuacji, gdzie
część rolników zrezygnuje z ubiegania się o dopłaty i zacznie gospodarować w sposób nieefektywny ekologicznie.

A.Rosbach: Europejskie rolnictwo potrzebuje innowacji. Wtłoczenie wszystkiego w sztywne ramy prawodawstwa sprawi, że przestrzeń na nowe pomysły i eksperymenty ulegnie istotnemu zawężeniu.

Komisja Europejska: Nowa propozycja Komisji w zakresie reformy WPR uwzględnia również po raz pierwszy ochronę środowiska przyrodniczego. Pieniądze będą nadal wydatkowane na dobra publiczne, ale w sposób zrównoważony. Wprowadzenie dywersyfikacji upraw i płodozmianu to istotne zmiany, chociaż trzeba pamiętać, że w przypadku tej drugiej modyfikacji będzie ciężko ją kontrolować. Komisja stoi na stanowisku, że odłogowanie gruntów na poziomie 7% jest opcją bezpieczną, która dodatkowo przyczyni się do lepszej ochrony bioróżnorodności oraz przyniesie dodatkowe wpływy finansowe rolnikom z tytułu prowadzenia produkcji proekologicznej. Transfery pieniężne z I do II filara na poziomie 10% to zły pomysł.