Instrument „Łącząc Europę” cz.III fundusze unijneSprawozdawca: A.-I. Valean: Europa potrzebuje inicjatyw na rzecz wzrostu, aby ożywić gospodarkę i politykę zatrudnienia. Ważne by cele osiągnąć w najbardziej efektywny sposób maksymalizując dostępne środki, priorytetowo traktując projekty najbardziej konieczne. Należy być przy tym bardzo ostrożnym i odpowiedzialnym. Potrzeby inwestycyjne są bardzo duże. Trzeba zmobilizować zasoby prywatne, nie można polegać tylko na subsydiach państwowych. Ważne by skupić się na projektach o ogólnym interesie publicznym. Granty w energetyce powinny być zapewnione dla analiz, dla projektów które będą zapewniać integrację rynku, bezpieczeństwo dostaw i przejście na odnawialne źródła energii. W sektorze telekomunikacji należy skupić się na tworzeniu popytu. Trzeba finansować usługi cyfrowe i odpowiednią infrastrukturę i platformy, w tym Europeana. Szerokie pasmo miało być
finansowane przez instrumenty finansowe, aby wzmocnić efekt dźwigni. Ważne by przekonać Radę by zapewniła 15 mld. euro. Państwa członkowskie mogą być przeciwne nowym programom. Potrzebny jest odpowiedni budżet. Możliwe, że trzeba będzie dokonać drastycznych wyborów, jeżeli finansowanie będzie niskie.

D. Riquet, TRAN: Warto poprzeć decyzje Komisji. „Łącząc Europę” to najlepszy instrument bezpośredniego wzrostu. Ma pomóc w zintegrowaniu wewnętrznego rynku, aby wzmocnić pozycję UE na świecie. Jest instrumentem finansowym, który ma być prosty w użyciu i bardzo skuteczny. Ważna jest spójność z celami 2020 – chodzi o inteligentny wzrost integracyjny. Należy określić odpowiednie finansowanie. Potrzebna jest skuteczna integracja z nowymi członkami w Unii, którzy mają większe problemy z finansowaniem. Trzeba uwzględnić różnorodność regionów. Niezbędna jest synergia pomiędzy sektorem energii, transportu i telekomunikacji. Trzeba przywrócić równowagę w rachunkach publicznych i do tego potrzebny jest nowy, dobry instrument wzrostu. Ważna jest skuteczność. Projekty, które nie dają rezultatów powinny zostać porzucone.

I. Ayala Sender, TRAN: Ambicje transgraniczne i ogólnoeuropejskie za każdym razem były brutalnie ucinane przez Radę. To dobry plan na przyszłość, konieczna jest synergia przynajmniej między dwoma sektorami z trzech nad którymi trwają prace. Przy małym finansowaniu ważne by trzymać się bardzo rygorystycznego minimum. Należy się trzymać dobrej metodyki. Jeżeli jednak finansowanie nie pozwoli osiągnąć minimum będzie trzeba zrezygnować z instrumentu „Łącząc Europę”.

M. Pieper, REGI: Komisja REGI jest odpowiedzialna za 10 mld. euro w ramach polityki spójności. Środki związane ze wspomaganiem konkurencyjności pozostały ze znakiem zapytania. Komisja REGI musi mieć gwarancje, że środki zostaną podzielone sprawiedliwie i wtedy Komisja będzie mogła się zobowiązać, ze przekaże środki na konkurencyjność z Unijnego Funduszu Spójności. Trzeba brać pod uwagę, że rozmowy trójstronne już trwają.

Komitet Regionów: Władze lokalne i regionalne popierają instrument „Łącząc Europę”. Opinia komitetu została przygotowana przy pomocy szeregu konsultacji z zainteresowanymi stronami. Inwestycje na rzecz infrastruktury telekomunikacji są kluczowe w dzisiejszych czasach kryzysu. Ważny jest efekt dźwigni. Wdrażanie instrumentu nie powinno się odbywać kosztem polityki spójności. Budżet jest sprawa kluczową. Władze lokalne i regionalne powinny być uwzględnione w procesie decyzyjnym instrumentu. Kraje członkowskie powinny korzystać z administracyjnego wsparcia.

M. Pirillo: Sprawozdanie doprecyzowuje kwestie związane z wykorzystaniem instrumentów
finansowania. Najważniejsze jest wspieranie projektów dających wartość dodaną. Ważna jest wspólna unijna platforma dla trzech kluczowych sektorów: transportu, energii i komunikacji. Ważny jest wyższy współczynnik współfinansowania, szczególnie w projektach spełniających cele klimatyczne 2020.

P. De Backer: Nie wiadomo dokładnie ile będzie pieniędzy dostępnych na instrument „Łącząc Europę”. Niemniej trzeba kontynuować prace jakby te pieniądze były dostępne. Jeżeli chodzi o transport – ważne jest stworzenie równych szans dla wszystkich, np. transport drogowy i morski powinny być traktowane równo. Należy wzmocnić powiązania. Trzeba śledzić budżet, aby „Łącząc Europę” doszło do skutku. Trzeba się skupić na innowacjach i nowych technologiach – to pozwoli na połączenie z Horyzontem 2020.

J.-P. Audy: Nie zostało poczynione wystarczająco dużo w zakresie nowatorskiego finansowania. Niektóre kraje w XX w. finansowały elektryfikacje wsi z obowiązkowych wpłat – podatków. Może warto to rozważyć. Parlament powinien być bardziej śmiały, aby wprowadzić ten plan w życie.

M. Cramer: Trzeba wspierać transgraniczny transport, chronić wzrost, dbać o to by projekty były realizowane szybciej. Niemniej występują luki w prawie, szczególnie tam gdzie są granice krajów. Należy koncentrować się na projektach zwiększających ilość miejsc pracy. Ważne jest zwrócenie uwagi na kwestie hałasu.