Fundusz Spójności i uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 10841/2006 cz.II fundusze unijneCh.Davies: Jedna ze zmian zaproponowanych przez Komisję zakłada, że z Funduszu Spójności nie mogą być finansowane projekty powiązane z instrumentami handlu emisjami. Ta supozycja oznacza, że od tej chwili projekty bazujące na technologii CCS zostaje pozbawione bardzo istotnego źródła wsparcia. O ile CCS nie jest dobrze postrzegany w Europie, to wszystkie kręgi naukowe wskazują, iż 20% emisji musi być pochłaniane przez tą technologię, jeśli temperatura na ziemi w najbliższych latach ma nie wzrosnąć o dalsze 2 stopnie Celsjusza. Do tej pory CCS jest finansowany tylko z jednego funduszu unijnego i wydaje się, że jest to zdecydowanie zbyt mało, jak na unijny poziom ambicji.

N.Chrysogelos: Od jakiegoś czasu w społeczeństwie europejskim można zauważyć tendencję by nie pamiętać o środowisku. Dlatego też dzisiejsza rola Funduszu Spójności wydaje się nie do przecenienia a realizacja w jego ramach projektów z zakresu mieszkalnictwa, walki z ubóstwem, tworzenia nowych miejsc pracy oraz promocji energii odnawialnej, powinna należeć do zadań priorytetowych. W przypadku finansowania przedsięwzięć z Programu Natura 2000 większą rolę muszą zacząć odgrywać regiony a decyzje być podejmowane na szczeblu centralnym. Należy promować transport kombinowany a projektom wchodzącym w jego skład należy nadać nowe kryterium kwalifikowalności, zwiększające dostępność do kapitału.

J.Haug: Do nie dawna w przypadku funduszu spójności dominowała tendencja żeby dofinansowywać tylko projekty duże. Obecnie z niewiadomych przyczyn to się zmieniło i przy opiniowaniu brane są również pod uwagę ramy strategiczne oraz tzw. warunkowość ex ante (powiązanie warunków z priorytetami inwestycyjnymi). Dlaczego Komisja tak mało dyscyplinuje państwa członkowskie, które w niewystarczającym stopniu implementują ustawodawstwo związane z ochroną środowiska? Bardzo często finansowane są niewłaściwe projekty. Przykładem mogą tu być powstające nowe wysypiska odpadów na terenach wiejskich, zamiast specjalistycznych instalacji służących do ich recyklingu. Komisja Europejska: W przypadku Funduszu Spójności Komisja uznała, że należy skupić się na dwóch celach: transporcie (transeuropejskie sieci transportowe) oraz ochronie środowiska. Inne ważne dziedziny, do których należy wydajność energetyczna budownictwa będą mogły liczyć na wsparcie, w kontekście takich instrumentów finansowych jak np. mechanizmu EFRROW. Zastosowanie przy opiniowaniu konkretnych projektów zasady warunkowości ex ante jest rozwiązaniem sprawiedliwym, zaś w przypadku dużych przedsięwzięć zawsze wymagana będzie ich ocena wpływu na środowisko. Jeżeli jakiś kraj narusza ustawodawstwo unijne w szeroko rozumianej problematyce funduszy europejskich to jest to dla Komisji sygnałem do wdrożenia procedury wyjaśniającej, łącznie z nałożeniem na dany kraj sankcji karnych.