Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska fundusze unijneSprawozdawca E.O.Antonescu: Począwszy od 2003 r. rachunki środowiska były przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, gdyż samego PKB nie uważano już za wystarczający wskaźnik pomiaru postępu i dobrobytu ludzi na świecie. W czerwcu 2006 r. Rada Europejska wezwała Unię Europejską i jej państwa członkowskie do rozszerzenia klasycznych rachunków narodowych o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju oraz do uzupełnienia rachunków narodowych o całkowicie spójne, zintegrowane rachunki ekonomiczne środowiska. W sierpniu 2008 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat zatytułowany „Wyjść poza PKB – Pomiar postępu w zmieniającym się świecie” (COM(2009)0433), w którym przedstawiła zamiar opracowania solidnych narzędzi do zrównoważonego prowadzenia pomiaru postępu w realizacji celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Już wtedy bardzo wyraźna stała się konieczność śledzenia powiązań między środowiskiem a gospodarką, pomiaru wpływu gospodarki na środowisko oraz środowiska na gospodarkę. W kwietniu 2010 r. Komisja Europejska zaproponowała po raz pierwszy Rozporządzenie w sprawie Europejskich Rachunków Ekonomicznych Środowiska, które zostało następnie przyjęte i weszło w życie w lipcu 2011 r., jako Rozporządzenie nr 691/2011. Przy tym wprowadzono w dokumencie pierwsze trzy moduły rachunków: emisji do powietrza, podatków związanych ze środowiskiem oraz przepływów materialnych. W owym czasie te trzy nowe moduły były postrzegane zaledwie, jako pierwszy krok w kierunku stworzenia silnego instrumentu rachunkowości ekologicznej. W art. 10 rzeczonego rozporządzenia Parlament aktywnie wsparł wprowadzenie wykazu nowych możliwych modułów stanowiących priorytety przyszłego rozwoju.

Po wejściu w życie rozporządzenia, Eurostat wraz z państwami członkowskimi rozpoczął badania pilotażowe, zwłaszcza w odniesieniu do pierwszych trzech modułów wymienionych w art. 10
rozporządzenia:
1. wydatków na ochronę środowiska,
2. sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska,
3. oraz rachunków energetycznych.

Zdecydowano, że rachunki te są najbardziej dojrzałe z koncepcyjnego punktu widzenia, i dlatego zaproponowano rozszerzenie zakresu rozporządzenia nr 691/2011 o te nowe moduły. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje przedłożony przez Komisję wniosek i uważa, że te nowe fundusze przyczynią się do dalszego rozwoju bardziej kompleksowych wskaźników sprzyjających lepszej debacie publicznej i podejmowaniu decyzji politycznych. Ze względu na ograniczenia finansowe i personalne dotykające obecnie krajowe urzędy statystyczne należy skupić się na podniesieniu jakości i promować wykorzystywanie modułów już istniejących oraz modułów przedstawionych przez Komisję w omawianym wniosku. Dodatkowe obciążenia administracyjne należy ograniczyć do niezbędnego minimum.