Europejski Fundusz Morski i Rybacki (uchylenie rozporządzeń (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 861/2006 i (WE) nr XXX/2011 Rady w sprawie zintegrowanej polityki morskiej) fundusze unijneSprawozdawca N.Chrysogelos: Trzeba jasno powiedzieć, że dotychczasowa Wspólna Polityka Rybacka zakończyła się klęską – doszło do znaczącego spadku pogłowia ryb, wielkich szkód w siedliskach oraz znacznie pogorszyły się warunki życia samych rybaków. Zadaniem nowego Funduszu Morskiego i Rybackiego jest promocja zrównoważonych połowów z korzyścią dla rybaków, środowiska oraz społeczności nadmorskich. Chodzi też o stworzenie zdrowych ekosystemów, które będą się odnawiać w naturalny sposób. Komisja słusznie uznała, że jednym z najważniejszych czynników powodujących przełowienie jest nadmierną zdolność połowowa i dlatego trzeba ją ograniczyć. Nie wolno także ignorować innych niepokojących zjawisk, takich jak zanieczyszczenie akwenów wodnych oraz budowanie budynków w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów nadmorskich. Należy zachować zrównoważony charakter rybołówstwa i jednocześnie dążyć do utrzymania kwot połowowych na dotychczasowym poziomie. Nowy fundusz łączy politykę rybacką z polityką dotycząca morza. Wniosek nie przewiduje wsparcia dla nowych portów, nowych miejsc przeładunku, oraz nowych miejsc sprzedaży ryb.W sposób znaczący należy poprawić pomoc strukturalną, która w skutek zbyt dużego rozdrobnienia nie przynosi spodziewanych korzyści dla całego sektora. Szczegółowe zapisy omawianego funduszu unijnego w niewystarczającym stopniu promują rybołówstwo przybrzeżne, zaś propozycja wzmocnienia systemów przekazywania przydziałów połowowych jest niekorzystna, gdyż będzie prowadzić do zwiększenia połowów bez oceny ich oddziaływania na środowisko.