Dodatkowy program badawczy na potrzeby projektu ITER (2014-2018) cz.I fundusze unijneSprawozdawca V. Remek: Projekt powinien być finansowany z Wieloletnich Ram Finansowych. Propozycja ujęcia programu ITER w 1A jest bardzo kontrowersyjna. Finansowanie nie może się odbyć z uszczerbkiem dla innych projektów.

E. Gardini: Ważne jest sfinansowanie tego ważnego projektu. Projekt wymaga dużych inwestycji i nie może drenować innych projektów. Potrzebny jest kompromis między dobrym finansowaniem, a nie stanowieniem zagrożenia dla innych programów – to jest w tej chwili cel, który trzeba osiągnąć.

E. Tosenovsky: Długoterminowe finansowanie na tak dużą skale nie jest łatwym zadaniem. Nie można zagrażać innym projektom. Potrzebne jest większe finansowanie dla tego projektu. Finansowanie funduszy unijnych musi podlegać kontroli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Finansowanie przez kraje członkowskie byłoby trudne w obecnych czasach kryzysu.

A. Vidal Quadras: W projekcie ITER Unia ma sojuszników z zewnątrz. To ważny program. Unia Europejska musi wypełnić swoje zobowiązania finansowe w związku z tym od programu nie można odejść.

E. Hertzog: Finansowanie powinno pozostać takie, jak zaplanowano w Komisji Budżetowej. Trzeba uniknąć sytuacji w której ITER będzie zagrażał innym projektom w ramach 1A. Jeżeli ITER umieścimy poza WRF zrodzi to ryzyko braku kontroli. Komisja ITRE powinna zaufać Komisji BUDG.