Dodatkowy program badawczy na potrzeby projektu ITER (2014-2018) cz.II fundusze unijne 

C. Trautmann: ITER to projekt o charakterze międzynarodowym, który ma swoje zasady. Trzeba wypełnić swoje zobowiązania wobec partnerów spoza UE. Trzeba poprzeć wysiłki sprawozdawcy.

M. Carvalho (BUDG): Finansowanie powinno się odbyć w ramach Wieloletnich Ram Finansowych, ale nie może odbyć się kosztem innych funduszy unijnych np. COSME, czy Horyzontu 2020. Potrzebne jest odpowiednie podejście. Potrzebna jest spójność głosowań w ITRE i BUDG.

J. P. Audi: Jest rozbieżność między WRF, a Euroatom. W pierwszym wypadku czas trwania, to 5 lat, w drugim to 7 lat. To niedobre rozwiązane. Potrzebna jest spójność, nie można doprowadzić do dwuznaczności.

Komisja Europejska: Są niepokoje w związku z zarezerwowaniem kwot. Trzeba to rozwiązać tak, by ITER nie zagroził innym projektom. To bardzo ważny projekt, bardzo dobrze przyjmowany na świecie. Projektem zainteresowana jest branża, która bardzo intensywnie w nim uczestniczy. To daje Unii pozycję lidera w dziedzinie reakcji termojądrowej.

Sprawozdawca V. Remek: Trzeba przeprowadzić analizę. Cieszy jednogłośne poparcie zaproponowanych rozwiązań.